Greek emigrants to Australia take a farewell tour of the Parthenon, December 1963.Photograph by Otis Imboden, National Geographic

Greek emigrants to Australia take a farewell tour of the Parthenon, December 1963.
Photograph by Otis Imboden, National Geographic